Cevipe Grup Cooperatiu participa en el projecte CoopVitiLoop amb l’objectiu de minimitzar l’impacte dels residus orgànics generats.

El present projecte té com a objectiu principal tancar el cicle del carboni en el sector vitivinícola mitjançant l’optimització del co-compostatge per a higienitzar i estabilitzar els residus i subproductes obtinguts de la verema, el processat del vi i del tractament d’aigües residuals per a la seva posterior aplicació com a biofertilitzant/esmena orgànica. A través d’aquest estudi es podran demostrar els beneficis ambientals i econòmics relacionats amb l’autogestió de residus orgànics d’aquest sector, i d’aquesta manera, encoratjar als agricultors i viticultors a utilitzar fertilitzants orgànics procedents d’aquests residus, tancant el cicle de la matèria orgànica.

Des d’un punt de vista tècnic, aquest projecte presenta una oportunitat per a demostrar la viabilitat d’aplicació de tecnologies ambientals per a la valorització sostenible i eficient dels residus generats pel sector. La tecnologia proposada (compostatge per a residus sòlids orgànics) fa anys que s’utilitza com a procés de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals. El fet de tractar aquests residus in-situ en cellers associats a la cooperativa, fomenta aquest coneixement de les tecnologies ambientals pel tractament de residus i promou la circularitat dels productes obtinguts.

Des d’un punt de vista econòmic, aquest projecte presenta varis beneficis. Per una part, es redueix el preu de transport i tractament d’aquest residus a l’entitat gestora, ja que aquests es tractaran in-situ. Per altra banda, l’adquisició d’una planta pilot de tractament que sigui mòbil permet que varis cellers associats a les cooperatives beneficiàries puguin gaudir dels avantatges d’aquest nou pla de gestió. L’ús del compost obtingut com a biofertilitzant, redueix la necessitat de fertilitzants comercials, reduint així també els costos associats a la vinya, i finalment, i de manera molt important, la utilització de compost de qualitat en sòls mediterranis contribueix a mantenir i millorar la qualitat del sòl permetent d’aquesta manera assegurar una elevada productivitat agrícola a llarg termini a un sector tan rellevant i en creixement com és el sector vitivinícola.

Finalment, aquest projecte proposa una tecnologia ambientalment sostenible, que contribueix a minimitzar la major part d’impactes derivats de la gestió dels residus orgànics generats. Els principals productes de degradació de la matèria orgànica són el CO2 biogènic, que no es considera com a contribuïdor en l’emissió  de gasos d’efecte hivernacle, i altres compostos com l’NH3, el CH4, l’N2O o compostos orgànics volàtils. Tot i això, una optimització del procés (barreja inicial de subproductes, aeració, volteig, humitat etc.) permet minimitzar en gran mesura les emissions no desitjades del procés, en el marc del projecte es monitoritzaran i optimitzaran els paràmetres d’operació per tal d’aconseguir un procés el més net possible.

El present projecte s’executarà en col·laboració entre la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), la Cooperativa COVIDES, SCCL, CEVIPE Grup Cooperatiu, SCCL i el centre tecnològic BETA de la Universitat de Vic. La proposta s’emmarca en el sector vitivinícola, i concretament, en impulsar nous esquemes per l’autogestió dels residus sòlids orgànics generats, i l’aplicació dels bioproductes obtinguts dins el mateix sector.

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”.